ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ  И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ОШ „СВЕТИ САВА“

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује пројекат Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE) са циљем унaпрeђивaња квaлитeтa изабраних школа у Рeпублици Србиjи.

На препоруку Школске управе Ниш и имајући у виду нашу пријаву за учешће и пратећу документацију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја укључило је нашу школу у други циклус пројекта Share – Подели искуство. У овај пројекат укључено је 10 школа на наивоу Републике Србије. Учешћем у овом пројекту школе добијају могућност:

  • Да унапреде рад и прилику да директно учествују у креирању образовних политика и мера усмерених на подизање квалитета рада школа.
  • Да унапреде наставу и учење и постигнућа ученика.
  • Да оснаже запослене у школи за израду, реализацију и прећење мера за унапређење квалитета рада.
  • Да учествују у размени добрих пракси са другим школама у Републици Србији.

Прва активност обухвата реализацију акредитованог семинара под називом „Самовредновање у функцији развоја школе“. Семинар се реализује 1. и 2. јула у просторијама школе „Свети Сава“. Водитељке семинара су: Валентина Ранчић и Весна Шапоњић, стручне сараднице Министарства просвете.