Место где су деца на првом месту!
Школа за будућност
Еко календар

Још догађаја…


Еко школа
Активи и тимови
Категорије вести
Архива вести

eco-schoolsПројекат „ЕКО ШКОЛЕ“

Пројекат „Еко школе“ је међународни програм развоја еколошког образовањa и образовања за одрживи развој у школама. Циљ Eко школа је подићи свест учесника наставног процеса о одрживом развоју кроз школске активности. Овај програм је систем награђивања школских установа на локалном, државном и међународном нивоу.

Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”. У Републици Србији међународни програм „Еко школе” подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој”.

САЗНАЈ ВИШЕ…


etwinning__logoeTwinning


Шта је eTwinning?
– еTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. eTwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно.

САЗНАЈ ВИШЕ…


„Eндeмскe врстe мoг зaвичaja“

Нoви eкoлoшки прojeкaт зa oву шкoлску гoдину: „Eндeмскe врстe мoг зaвичaja“ oбухвaтa кoрeлaциjу измeђу биoлoгиje, eнглeскoг jeзикa, физичкoг вaспитaњa, гeoгрaфиje и инфoрмaтикe.

Учeници ћe тoкoм прojeктa пoрeд кoмуникaциje нa eнглeскoм уживo путeм интeрнeтa сa вршњaцимa из других зeмaљa истрaживaти кoje су тo eндeмскe врстe нaшeг крaja, а тoкoм излeтa ће прoнaћи нeкe oд пoмeнутих врстa и сликaти их. Зaтим ћe, кoристeћи aлaтe сa интeрнeтa oбрaђивaти фoтoгрaфиje, убaцивaти тeкст и нaпрaвити интeрaктивну прeзeнтaциjу Пирoтa и eндeмских врстa нaшeг крaja, кoja ћe сe нaћи кaкo нa блoгoвимa зajeдничкoг прojeктa тaкo и нa сajту шкoлe.

САЗНАЈ ВИШЕ…


aces07ACES

Партнерски пројекат „Together we choose, create and make our future“ (Заједно бирамо, креирамо и стварамо нашу будућност) ОШ “Свети Сава“ један је од 44 награђених пројаката Академије основних и средњих школа Европе. У конкуренцији је било 178 пројеката.

Овај пројекат се реализује у сарадњи са ОШ “Кузман Јосифоски-Питу“, Кичево и ОШ “Бјелица“, Хрватска. Октобра 2012. године наши ученици и ученици из Хрватске су гостовали 4 дана у Македонији, где су били смештени код својих вршњака. Основни циљ нашег пројекта је да промовише интеркултурални дијалог између ученика и наставника из различитих школа тј. различитих држава. Исто тако, желели смо да створимо критичко размишљање о медијима, па су ученици из Србије и Македоније размењивали своје идеје, искуства и резултате користећи различите видове комуникације: е-маил, блог, видео конференције, видео рекламу, едукативну игру о Интернет безбедности.

САЗНАЈ ВИШЕ …


Пројекат „Спортско срце“ – Сарадња са школом из Аустрије

У оквиру пројекта о међународној сарадњи под називом “Спортско срце”, пиротска ОШ “Свети Сава” била је протеклог викенда домаћин четворо професора школе “Sporthauptscule” из града Вајца (Weiz) из Аустрије. До сарадње са овом аустријском школом је дошло пошто је Министарство просвете отварањем линкова на Интернету омогућило школама да успоставе контакте са иностраним школама.

САЗНАЈ ВИШЕ…


„МАЛИ И ВЕЛИКИ“- Пројекат ЛПА и ОШ „Свети Сава“

У циљу промовисања и популаризације спорта и сарадње са родитељима у школи реализовао се пројекат „Мали и велики“ а осмислиле су га учитељице Ирена Манчић и Марија Николић. Припремну фазу су чиниле активности око самог планирања и набавка спортских реквизита и опреме, а другу саме спортске активности и такмичења.

Главни циљ пројетка „МАЛИ И ВЕЛИКИ“ је време које родитељ проводи у школи са својим дететом поклањајући му неподељену пажњу. То време је испуњено спортским активностима које дете бира. Улога родитеља је да прати дете и активно учествује у свему али без намере да преузме вођство или наметне нешто своје.

САЗНАЈ ВИШЕ…


Е-пријава првака


ПРИЈАВИТЕ ПРВАКА


Детаљније о упису погледајте ОВДЕ

Продужени боравак
РТС – распоред
Моја школа
Мој есДневник

Погледајте

Упутство за приступање порталу Мој ЕСДневник погледајте ОВДЕ

ес Дневник
365 Office Education
Пројекти школе
Распоред звона

Преподне

 1. час  08:00 – 08:45
 2. час  08:50 – 09:35
 3. час  09:50 – 10:35
 4. час  10:50 – 11:35
 5. час  11:40 – 12:25
 6. час  12:30 – 13:15

Пoподне

 1. час  13:30 – 14:15
 2. час  14:20 – 15:05
 3. час  15:20 – 16:05
 4. час  16:20 – 17:05
 5. час  17:10 – 17:55
 6. час  18:00 – 18:45
Пратите нас

  

Школски календар


Такмичења


Мала матура