УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.

Чланове парламента бирају ученици сваке одељењске заједнице. Мандат чланова парламента је једна школска година.

Чланови парламента бирају председника. Чланови парламента бирају два представника који ућествују у раду Школског одбора без права одлучивања. 

Надлежност парламента утврђује се чланом 88. Закона.