ПРОЈЕКТИ

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу

Наша школа је део пројекта ,,Премошћавање дигиталнога јаза у Србији за најугроженију децу“ који се реализује у сарадњи МПНТРУНИЦЕФ-a и финансијску помоћ Европске комисије.

Циљ пројекта је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група како би се смањио дигитални јаз и побољшао квалитет образовања за ученике из сиромашних породица. Пројекат подразумева и нове ресурсе, техничку опрему за нашу школу и рад кроз школске активности усмерене на квалитет учења.

Квалитетније и праведније учење на даљину

Пројекат Квалитетније и праведније учење на даљину реализован је у партнерству Групе МОСТ и Националне асоцијације родитеља и наставника (НАРНС) уз подршку Фондације за отворено друштво. Пројекат је спроведен у периоду од 01. јуна 2020. до 31. маја 2021. у 10 основних школa у десет градова у Србији.  Једна од њих је и наша ОШ „Свети Сава“ Пирот

Циљ пројекта је унапређивање доступности и квалитета наставе на даљину за свако дете кроз развој компетенција наставника и родитеља као креатора безбедног, подстицајног и приступачног образовног окружења.

Џудо у школе

Захваљујући Влади Србије, ресорним министрима, Светској џудо федерацији и председнику Џудо савеза СрбијеИвану Тодорову реализован је овај изузетно значајан пројекат за џудо спорт. Џудо је базичан спорт и помаже развоју свих антрополошких карактеристика човека. Кроз ову активност и џудо у школама, урадићемо много не само на развоју деце, већ и превентиви насиља у школама, што је у овом моменту веома значајно. За све нас, ово је значајан датум, значајан за џудо спорт јер ће Џудо савез Србије на овај начин добити базу као што је имају на пример Французи. Како је најавио министар Шарчевић, пројекат ће на почетку обухватити девет школа: три у Војводини, две у Београду док ће Централној Србији, пилот пројектом бити обухваћено четири школске установе.

Једна од њих је и наша школа ОШ „Свети Сава“. Град Пирот и деца на овај начин биће део великог подухвата.

Share - Подели искуство

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује пројекат „Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа (Share)“ са циљем унапређивања квалитета изабраних школа у Републици Србији.

На препоруку Школске управе Ниш и имајући у виду пријаву школе „Свети Сава“ за учешће и пратећу документацију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја укључило је ову школу у други циклус пројекта „Share – Подели искуство“.

eTwinning

Шта је eTwinning? – еTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. eTwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно.

Еко школа

Пројекат „Еко школе“ је међународни програм развоја еколошког образовањa и образовања за одрживи развој у школама. Циљ Eко школа је подићи свест учесника наставног процеса о одрживом развоју кроз школске активности. Овај програм је систем награђивања школских установа на локалном, државном и међународном нивоу.

Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”. У Републици Србији међународни програм „Еко школе” подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој”.

Наша школа“Свети Сава“ прикључила се овом пројекту маја 2015. године.

ACES

Партнерски пројекат „Together we choose, create and make our future“ (Заједно бирамо, креирамо и стварамо нашу будућност) ОШ “Свети Сава“ један је од 44 награђених пројаката Академије основних и средњих школа Европе. У конкуренцији је било 178 пројеката.

Овај пројекат се реализује у сарадњи са ОШ “Кузман Јосифоски-Питу“, Кичево и ОШ “Бјелица“, Хрватска. Октобра 2012. године наши ученици и ученици из Хрватске су гостовали 4 дана у Македонији, где су били смештени код својих вршњака. Основни циљ нашег пројекта је да промовише интеркултурални дијалог између ученика и наставника из различитих школа тј. различитих држава. 

Ендемске врсте мог завичаја

Нoви eкoлoшки прojeкaт зa oву шкoлску гoдину: „Eндeмскe врстe мoг зaвичaja“ oбухвaтa кoрeлaциjу измeђу биoлoгиje, eнглeскoг jeзикa, физичкoг вaспитaњa, гeoгрaфиje и инфoрмaтикe.

Учeници ћe тoкoм прojeктa пoрeд кoмуникaциje нa eнглeскoм уживo путeм интeрнeтa сa вршњaцимa из других зeмaљa истрaживaти кoje су тo eндeмскe врстe нaшeг крaja, а тoкoм излeтa ће прoнaћи нeкe oд пoмeнутих врстa и сликaти их. Зaтим ћe, кoристeћи aлaтe сa интeрнeтa oбрaђивaти фoтoгрaфиje, убaцивaти тeкст и нaпрaвити интeрaктивну прeзeнтaциjу Пирoтa и eндeмских врстa нaшeг крaja, кoja ћe сe нaћи кaкo нa блoгoвимa зajeдничкoг прojeктa тaкo и нa сajту шкoлe.

У циљу промовисања и популаризације спорта и сарадње са родитељима у школи реализовао се пројекат „Мали и велики“ а осмислиле су га учитељице Ирена Манчић и Марија Николић. Припремну фазу су чиниле активности око самог планирања и набавка спортских реквизита и опреме, а другу саме спортске активности и такмичења.

Главни циљ пројетка „МАЛИ И ВЕЛИКИ“ је време које родитељ проводи у школи са својим дететом поклањајући му неподељену пажњу. То време је испуњено спортским активностима које дете бира. Улога родитеља је да прати дете и активно учествује у свему али без намере да преузме вођство или наметне нешто своје.

Велики лов на биљке

Да би се обележила двестота годишњица рођења Чарлса Дарвина, Краљевски ботанички врт „Кју“ је покренуо „Велики лов на биљке“, пројекат подржан од стране организације „Wellcome Trust“. Овај узбудљиви пројекат требало би да подстакне децу да истражују свет природе око себе и да се придруже великој мрежи школа у досад највећем школском научном пројекту. Светосавци наши, Дарвинови трагачи, мислиоци, сакупљачи и истраживачи, ће и ове године учествовати кроз разноврсне научне процесе, како би изградили техничке вештине и разумевање као темељ развоју критичког размишљања и дали допринос научном знању и очувању рада.

Спортско срце

У оквиру пројекта о међународној сарадњи под називом “Спортско срце”, пиротска ОШ “Свети Сава” била је протеклог викенда домаћин четворо професора школе “Sporthauptscule” из града Вајца (Weiz) из Аустрије. До сарадње са овом аустријском школом је дошло пошто је Министарство просвете отварањем линкова на Интернету омогућило школама да успоставе контакте са иностраним школама.