САВЕТ РОДИТЕЉА

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Свако одељење бира по једног представника у Савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу.

 

3155678-01

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова Савета родитеља.

Мандат чланова Савета родитеља износи четири године.

Председник и заменик председника бирају се након престанка мандата или на лични захтев, претходно изабраним.

Представници у Савету родитеља првог и петог разреда бирају се сваке године.

Председник Савета родитеља за свој рад одговара Савету родитеља.

Председник Савета родитеља може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим обавезама.

Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са успехом.
Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета.

Родитељу престаје чланство у Савету родитеља ако престане основ за чланство, на лични захтев и ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама Савета родитеља.

Престанак основа за чланство у Савету родитеља утврђује се на седници Савета родитеља, о чему се доноси одлука и сачињава записник, а савет ће затражити да одељење чији је родитељ био представник изабере новог представника за члана Савета.
На лични захтев родитељ ће престати да буде члан савета родитеља подношењем писмене изјаве, као и у случају његове немогућности да присуствује седницама Савета, што ће се на седници Савета констатовати и покренути поступак за избор новог представника родитеља за члана Савета.

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници.
Седнице сазива и њима руководи председник Савета родитеља.

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;

2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

3) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

4) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;

5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;

6) разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;

7) разматра услове за рад школе;

8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

10) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;

11) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;

12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;

13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;

14) разматра и друга питања утврђена Статутом школе.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Начин рада Савета родитеља уређен је пословником о раду Савета родитеља.